مالی :

واحد مالیِ موسسه مسئول ثبت و ضبط کلیه عملیات مالی است و رعایت شفافیت ، اصل صداقت و امانت مهم ترین ملاک این واحد می باشد.

این واحد وظایفی از جمله ثبت دقیق وجوه و کمک های دریافتی از نیکوکاران، ارائه گزارش مالی به هیئت مدیره و نگهداری تمام اسناد مالی را برعهده دارد.