چارت سازمانی موسسه خیریه بچه های آسمان
 • دفاتر جلب مشارکت آسایشگاه ها
 • هیئت امنا
 • واحد بازرسی
 • مشاور حقوقی
 • هیئت مدیره
 • دبیر هیئت مدیره
 • مدیر عامل
 • توانبخشی و نگهداری
 • مالی
 • منابع انسانی
 • داوطلبین
 • جلب مشارکت
 • IT
 • روابط عمومی و تبلیغات