مشارکت های مردمی :

این واحد با هدف معرفی مرکز ، شناسایی افراد نیکوکار و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی آنان جهت تامین نیازهای دارویی، پوشاک و مواد غذایی موسسه و ترغیب اقشار جامعه در زمینه مشارکت در امور خیریه فعالیت می کند.

واحد مشارکت علاوه بر ارتباطات اجتماعی ، تقویت و گسترش نوع دوستی و کمک به همنوع در جهت حفظ کرامت و ارزش های انسانی نیکوکاران و پیگیری های لازم به منظور تداوم همکاری و مساعدت افراد نیکوکار تلاش می نماید.