خدمات توانبخشی - تخصصی
مسئول فنی:

مسئول فنی موسسه بر کلیه امور داخلی بخش نظارت دارد که این امور شامل: 1. چک کردن صبحگاهی تمامی مددجویان از نظر تعویض پوشک ، زخم و... 2. نظارت برکار مادریاران و ثبت امتیاز تمامی امور آنها و همچنین ثبت گزارش روزانه در دفتر مخصوص خود 3. آماده کردن تمامی وسایل بهداشتی ، پوشاک و... به تمامی بخش ها و نظارت در استفاده از آنها 4. نظارت بر تیم کادر تخصصی می باشد.

مددکار:

وظایف مددکار موسسه در زمینه های : 1. برقراری ارتباط با خانواده ها جهت مددکاری در منزل و ثبت گزارش آن 2. تشکیل پرونده اجتماعی جهت معلولان و ثبت اطلاعات و وقایع 3. فراهم سازی شرایط تسهیل و تسریع ملاقات معلولان با خانواه 4. برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با نیازهای معلولان 5. انجام اقدامات لازم به منظور روشن نمودن وضعیت معلولان مجهول الهویه و اخذ مدارک آنها 6. بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخیص معلولان واجد شرایط و انجام اقدامات قانونی 7. انجام امور مربوط به معلولان فوتی موسسه 8. تعامل و همکاری مداوم با مسئول فنی، کارشناسان و مراقبین می باشد.

رواشناس:

روانشناس موسسه درابتدا پرونده روانشناسی تشکیل می دهد و معلولان ذهنی را براساس شرایط هوشی و روانی آنها دسته بندی میکند و به صورت ماهیانه گزارش مینویسد.ایشان فعالیت هایی در زمینه های 1. ارزیابی هوشی به کمک تست های مربوطه 2. آموزش به پرسنل مرکز در خصوص شیوه برقراری ارتباط با فرد معلول ذهنی 3. آموزش مهارت های روانی اجتماعی به خانواده و مددجو ،4. تشخیص به موقع اختلالات روانی و رفتاری مددجویان5. بازی درمانی ، ، مداخله در بحران و مشاور گروهی 6. تهیه طرح های مداخله ای رفتاری شناختی و اجرای آنها و ارزیابی نحوه پیشرفت درمان ها 7. آموزش مددجویان درخصوص تقویت مهارت های ذهنی ، حسی و... 8. حضور موثر در تیم توانبخشی موسسه درخصوص ارزیابی دوره ای وضعیت روانی فرد و همکاری با آن تیم جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی 9. غربالگری و دسته بندی معلولان ذهنی براساس شرایط هوشی و روانی آنها 10. کمک به تشخیص و استفاده از آزمون ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم را دارد.

کاردرمان:

کاردرمان در موسسه بچه های آسمان وظایفی ازجمله: 1.کسب آگاهی از میزان توانایی های افراد و ارائه برنامه توانبخشی برای معلولان و نصب آن دربخش. 2. تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان و آموزش نحوه انجام آن به مراقب 3. بازی درمانی و آموزش فعالیت های روزمره زندگی. 4. همکاری با روانشناس موسسه جهت برگزاری کلاس های آموزشی درارتباط با نیازهای معلولان برای خانواده آنان 5. همکاری با تیم توانبخشی جهت فعال سازی افراد معلول ذهنی 6. تشکیل پرونده کاردرمانی برای تمامی مددجویان و نوشتن گزارش به صورت ماهیانه را بر عهده دارد.

گفتار درمان:

گفتاردرمان موسسه ، توانایی های هر فرد را ارزیابی نموده و برنامه توانبخشی برای کلیه معلولان دربخش نصب میکند. ایشان وظایفی ازجمله: 1. ارزیابی ویژگی های عملکردی ساختاری منطقه دهانی ، حواس ، رفتار، مهارت های دیداری و شنیداری ، شناخت در راستای گفتار ، زبان ، بلع و رفع اختلالات آنها 2. تعیین نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلولان تخت گرا به مراقبین 3.ارائه آموزش های لازم برای دستیابی به مهارت های گفتاری و کسب استقلال فردی 4. آموزش بازی وشناخت اشیا اطراف 5. ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه گفتار درمانی 6. انجام کار تیمی جهت پیگیری های لازم به منظور ادامه درمان توانبخشی معلولان 7. برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با نیازهای معلولان 8. آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات ارتباطی ، گفتاری ، بلع و تنفس معلولان 9. همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی 10. مستند سازی اقدامات در پروند توانبخشی را بر عهده دارد.

فیزیوتراپ:

فیزیوتراپ موسسه جهت ویزیت کلیه مددجویان موسسه برنامه ریزی نموده و برنامه توانبخشی مورد نیاز هریک از آنها را دربخش نصب میکند و وظایفی ازجمله : 1. آموزش نحوه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا، ویلچر و... و همچین وسایل مکانوتراپی نظیر پارالل ، دوچرخه ثابت و... 2. آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان 3. ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه فیزیوتراپی 4. آموزش فعالیت های ورزشی گروهی معلولان 5. تعیین نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلولان تخت گرا به مراقبین 6. تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان و آموزش نحوه ی انجام آن به مراقبین7. ارجاع برای خدمات توانبخشی تخصصی در صورت نیاز و تجویز برنامه فیزیوتراپی با هماهنگی تیم توانبخشی 8. بازی آموزی راه رفتن در صورت نیاز 9. بازدید و بررسی دستگاه های فیزیوتراپی از نظر ایمنی 9. بکارگیری وسایل فیزیوتراپی بسته به نوع نیاز معلولان ازجمله اشعه مادون قرمز، اولتراسوند و...10. همکاری تیمی جهت تهیه بروشور ، پمفلت آموزشی به منظور آموزش معلولان و کادر مراقبتی را نیز بر عهده دارد.

کارشناس تغذیه:

کارشناس تغذیه بچه های آسمان ، پرونده تغذیه مددجویان را بررسی می کند و علاوه بر چک کردن وزن و قد بچه ها و ثبت آن ، برنامه غدایی مددجویان و پرسنل را به صورت ماهانه نیز تنظیم می نماید. کارشناس ورزشی و هنری : از جمله فعالیت هایی که کارشناس ورزشی بچه های آسمان انجام میدهد میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 1. کسب آگاهی از توانایی هر فرد و ارائه برنامه ورزشی و هنری ( شامل یکی سه فعالیت : نقاشی، موسیقی ، تئاتر) و ورزشی معلولان 2. ارائه آموزش های لازم جهت دستیابی به مهارت های هنری و بدنی با همکاری تیم توانبخشی موسسه 3. تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان با همکاری کاردرمانگر و یا فیزیوتراپیست موسسه 4. آموزش فعالیت های گروهی و شرکت درجلسات به منظور ادامه درمان توانبخشی بررسی وضعیت معلولان 5. ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه های هنری و ورزشی با هماهنگی روانشناس موسسه 6. آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان و پیامدهای بی حرکتی آنها 7. تعیین نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلولان تخت گرا به مراقبین 8. برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی و نیازهای معلولان برای همکاران.

حرفه آموزی:

در موسسه بچه های آسمان مربی حرفه آموزی و حرفه های مناسب به پیشنهاد کاردرمانگر و روانشناس و با تصویب تیم درمان انتخاب می شود. ایشان آموزش حرفه به مددجویان را بر عهده دارد.