خدمات حمایتی

موسسه بچه های آسمان در حوزه ارائه خدمات توانبخشی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار با اولویت دارای بچه ی معلول در سطح کشور به ویژه استان های تهران، البرز و خراسان رضوی به بیش از هزار خانواده خدمات توانبخشی و حمایتی ارائه نموده است.