خدمات حمایتی
زنان سرپرست خانوار:

موسسه خیریه بچه های آسمان در راستای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار همواره در تلاش است.

خدمات آموزشی و پژوهشی

موسسه به منظور برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا و پیگیری برنامه های آموزشی و پژوهشی در خصوص افراد آسیب پذیر در جامعه فعالیت دارد. هدف از تشکیل واحد آموزش و پژوهش موسسه ، ارتقا سطح دانش و مهارت افراد در جامعه در مورد پیشگیری، درمان و نحوه مراقبت و رفتار با افراد آسیب پذیر نظیر ناتوانان ذهنی/حرکتی و سالمندان می باشد.