چشم انداز

بچه های آسمان، موسسه ای مستقل است که صداقت، امانتداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی دقیق به نیکوکاران، اخلاق نیک ، قدرشناسی و تعهد ازجمله اصول رفتاری آن می باشد.

"چشم انداز و ارزش های سازمانی موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان ازسال 1399-1405"

- انجام برنامه های توانمند سازی جهت بهینه سازی کیفیت زندگیِ مددجویان تحت پوشش حمایت
و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

- ترویج مسئولیت اجتماعی

- ایجاد ارتباط موثر با سازمانها، موسسات، نهاد های دولتی وخصوصی

- تحقیقات و توانمند سازی کلیه نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی

- انجام امور خیریه در زمینه حمایتی، آموزشی،پزشکی،پژوهشی و پیشگیری درمانی

- جذب و همیاری کمک های دولت ، مردم و نیروهای تخصصی داخلی وخارجی

- حرفه آموزی به کودکان کار و زنان سرپرست خانوار

- اعتماد سازی به منظور ایجاد حفظ و افزایش انگیزه های نیکوکاری

- انجام امور خدماتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از معلولین بی سرپرست

- توسعه سازمانی و رشد منابع جهت پایداری در حمایت ها و ارائه خدمات به مددجویان خود